Telefon:+386 (4)0 261 333

I.SPLOŠNE DOLOČBE         

1. člen

Pravilnik ureja odgovornost članov DRUŠTVA ZA RAZVOJ GREMO NAPREJ RAČE-FRAM   (naprej: GREMO NAPREJ), določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter organe in postopek za ugotavljanje odgovornosti in izrekanje kazni.

  1. člen

Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.

 

  1. VRSTA IN VIŠINA KAZNI   3. člen

Vsako neprimerno obnašanje članov GREMO NAPREJ za čas srečanja, tudi v času pred in po srečanju, v ali pred prostorom srečanja se kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij od enega do šest  mesecev.

  1. člen

Če izvoljeni član organov društva, razen v dokazano opravičljivih razlogih, ne javi v roku svoje neudeležbe na srečanju, se kaznuje s kaznijo prepovedi  delovanja v društvu do treh mesecev. poštnih storitev, do vseh stroškov, ki so nastali zaradi morebitno nesklepčnega srečanja.

  1. člen

Če član GREMO NAPREJ opravlja funkcijo na uradnih srečanjih, ne da bi bil delegiran s strani organov društva GREMO NAPREJ se kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij  do treh mesecev.

 

  1. člen

Če član GREMO NAPREJ krši veljavni statut GREMO NAPREJ  ter ostale veljavne pravilnike in navodila GREMO NAPREJ, se kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij do treh mesecev.

  1. člen

Če član GREMO NAPREJ, kot uradna oseba ne opravi vseh svojih dolžnosti, se kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij do enega meseca.

  1. člen

Če član GREMO NAPREJ ne poravna svojih denarnih obveznosti do sprejetih rokov se kaznuje se kaznuje z opominom. Če član tudi po dveh mesecih dni in prejetem opominu ne poravna svojih obveznosti, se ga izključi iz društva.

  1. člen

Če član GREMO NAPREJ krši veljavni statut se kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij do treh mesecev .

 

III. ORGANI IN POSTOPEK                                        10. člen

Disciplinske prekrške na prvi stopnji obravnava častno razsodišče GREMO NAPREJ, na drugi stopnji predsednik GREMO NAPREJ, na tretji stopnji, zadnji stopnji, občni zbor GREMO NAPREJ.

  1. člen

Zoper katerokoli odredbo na prvi stopnji in drugi stopnji je možna pritožba zainteresiranih strani v roku 8 dni od prejete disciplinske odločbe. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. Sodba občnega zbora je dokončna.

 

  1. KONČNE DOLOČBE 12. člen

Disciplinski pravilnik GREMO NAPREJ je bil sprejet na rednem občnem zboru GREMO NAPREJ dne 13.5.2016.

 

Društvo za razvoj Gremo naprej

Predsednik

Vinko Kurent, mag.