Telefon:+386 (4)0 261 333

V preteklosti so bili framski šahisti kar osemkrat orga­nizatorji množično obiskanega do­godka Živi šah.

Šahovsko igro so oko­li leta 1930 v Fram prinesli takratni dijaki, ki so obiskovali srednje šole v Mariboru. Tako je postal šah v va­si ena najbolj razširjenih in priljub­ljenih iger ter posledično zavzel po­sebno mesto na kulturno-športnem področju. Leta 1932 je bilo v Framu že toliko šahistov, da se je pojavila pot­reba po bolj organiziranem šahov­skem delovanju, zato so leta 1935 us­tanovili šahovsko društvo. Velik pou­darek so dajali podmladku in se tru­dili popularizirati šah. Kmalu so ugo­tovili, da so zgolj šahovska igra in tek­movanja premalo, da bi z njimi pove­čali zanimanje krajanov. Po naključ­no prebranem članku o živem šahu v Španiji so se odločili, da tak dogodek organizirajo tudi sami. Leta 1952 so s pomočjo vseh članov društva izpeljali prvo igro živega ša­ha, ogledalo pa si jo je okoli 800 gle­dalcev. Drugo igro živega šaha so odigra­li leto pozneje, tretjo čez desetle­tje leta 1963 in četrto šele leta 1975, ko je  Živi šah postal v Framu tako priljubljen, da ga je ša­hovsko društvo uvrstilo v redni pro­gram. Prireditve so bili tudi leta 1976, 1977 in 1982, ko je obiskanost zrasla celo za štirikrat glede na prejšnje do­godke. Zadnja prireditev živega šaha je bila leta 1985, pozneje pa dogodkov niso več prirejali. Večkrat so se poja­vljale zamisli o vnovični organizaci­ji živega šaha v Framu, a do uresničit­ve še ni prišlo, predvsem, ker izvedba tovrstne prireditve zahteva velik fi­nančni vložek in močno zavzetost lo­kalnih prebivalcev. Letos so z pristopom občine in ŠD Fram k LAS Dobro za nas nastale razmere, ko lahko društvo kandidira na nepovratna sredstva iz programa CLLD. In tako je nastal eden najbolj zanimivih idejnih projektov Nove zgodbe o Framu, to je oživitev prireditve Živi šah. Prireditev Živi šah leta 1976 je bila posneta na 8 mm filmski trak. Film prireditve Živi šah se je našem društvu za razvoj zdela izjemno zanimiva in potrebna. Našli smo firmo v Nemčiji, ki je digitalizacijo 40 let starega posnetka kvalitetno izvedla. Celoten film o prireditvi Živi šah 1976 smo dodali na PROMOCIJSKI DVD, kratek izsek iz filma pa si lahko predvajate v nadaljevanju. Za kopijo digitalnega posnetka celotne prireditve Živi šah 1976 pa se morate dogovoriti z ŠD Fram.

1 Vaš komentar

  • igor Objavljeno 3. 3. 2017 21:32

    lep pozdrav. Zelo me je razveselil izsek filma živega šaha, na katerem sem bil udeleženec kot beli kralj. Bil sem tudi leto prej ali pozneje, se ne spomnim. Želel bi kopijo digitalnega posnetka celotne prireditve Živi šah, če je to mogoče. Hvala in lep pozdrav, Igor Tepej

Comments are closed.