Telefon:+386 (4)0 261 333

1.SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen

S tem poslovnikom Upravni odbor Društva za razvoj GREMO NAPREJ  (v nadaljevanju: Upravni odbor)  na podlagi 18. člena Statuta Društva za razvoj GREMO NAPREJ  (v nadaljevanju: društvo) določa delovanje Upravnega odbora, organizacijo sej in poslovni red sej.

 

 1. člen

Finančna sredstva za delo Upravnega odbora se zagotovijo s finančnim načrtom društva.

 

2.DELOVANJE UPRAVNEGA ODBORA

 

 1. člen

Upravni odbor opravlja naloge, ki jih določa Statut društva. Seje Upravnega odbora se lahko udeleži vsak član društva. O njegovem sodelovanju v razpravi odloča predsednik Upravnega odbora.

 

 1. člen

O delu Upravnega odbora obveščata javnost predsednik in tajnik društva.

 

 1. člen

Drugi organi društva zasedajo na zaprtih sejah, ki jih vodi njihov predsednik. Seje sklicuje po lastni presoji ali na zahtevo organa društva. Drugi organi društva sprejemajo odločitve z večino glasov prisotnih. Drugi organi društva so za svoje delo odgovorni Skupščini in Upravnemu odboru.

 

 

3.ORGANIZACIJA SEJ UPRAVNEGA ODBORA

 

 1. člen

Sejo Upravnega odbora skliče predsednik Upravnega odbora po lastni presoji, na podlagi programa dela društva ali sklepa Zbora članov društva. Predsednik odpre, vodi in zaključi sejo Upravnega odbora.

Pobudo ali predlog za sklic seje Upravnega odbora lahko podajo člani Upravnega odbora ali organi društva. Obrazložena pobuda ali predlog morata biti v pisni obliki posredovana Upravnemu odboru.

Sejo Upravnega odbora je predsednik dolžan sklicati na zahtevo najmanj šestih članov Upravnega odbora ali na zahtevo organov društva. Tisti, ki da pobudo ali predlog ali tisti ki zahteva sklic seje Upravnega odbora, mora hkrati s pobudo, s predlogom ali z zahtevo predložiti sklicatelju potrebno gradivo za sejo.

 

 1. člen

Upravni odbor zaseda na rednih sejah, izrednih sejah in na korespondenčnih sejah

 

 1. člen

Vabilo z dnevnim redom in gradivom za sejo Upravnega odbora mora tajnik društva poslati članom Upravnega odbora najmanj sedem dni pred sejo.

Vabilo z dnevnim redom in gradivom za izredno sejo Upravnega odbora mora tajnik društva poslati članom Upravnega odbora najmanj štiriindvajset ur pred sejo. Vabilo z gradivom v obliki dokumentov lahko tajnik pošlje v elektronski obliki. Dolžnost članov Upravnega odbora je, da prejem elektronskega vabila in gradiva tajniku potrdijo.

Upravni odbor na izredni seji lahko obravnava največ dve vsebinski točki dnevnega reda.

Izjemoma lahko v nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati redne ali izredne seje, ali ko gre za obravnavo tehničnih vprašanj, predsednik Upravnega odbora skliče korespondenčno sejo po telefonu, elektronsko ali na drug ustrezen način. O korespondenčni seji, ki se ji določi čas pričetka in čas zaključka, se po njenem zaključku sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za izvedbo korespondenčne seje, obravnavana problematika in posamezne odločitve članov Upravnega odbora, za vsakogar posebej.

Zapisnik korespondenčne seje potrdi Upravni odbor na prvi naslednji redni seji.

 

 1. člen

Na sejo se vabijo tudi predsedniki organov društva iz 20. in 23.. člena Statuta oz. predsednike organov iz 19.člena Statuta, ki sodelujejo v razpravi, nimajo pa pravice glasovanja.

Na sejo se lahko vabijo tudi predstavniki sredstev javnega obveščanja, če tako odloči Upravni odbor.

 

4.POSLOVNI RED SEJE UPRAVNEGA ODBORA

 

 1. člen

Seja Upravnega odbora se prične, če je zagotovljena sklepčnost, to je če je prisotnih najmanj 6 članov Upravnega odbora. Če trideset minut po napovedanem času za začetek seje sklepčnost ni zagotovljena, se seja zaključi in skliče v roku sedmih dni.

 

 1. člen

Seja Upravnega odbora poteka po dnevnem redu.  O dnevnem redu odloča Upravni odbor. Predlog, pobudo ali zahtevo točke dnevnega reda za obravnavo, ki je po mnenju Upravnega odbora nezadostno utemeljena ali tehnično nepopolna, sme Upravni odbor zavrniti ali preložiti na naslednjo sejo. Pred obravnavo na naslednji seji sme Upravni odbor od tistega, ki mu je zavrnil obravnavo točke dnevnega reda zahtevati, da odpravi pomanjkljivosti ali dodatno obrazloži predlog, pobudo ali zahtevo. Član Upravnega odbora sme na seji predlagati dopolnitev ali spremembo dnevnega reda. O uvrstitvi predloga ali spremembi odloča Upravni odbor z glasovanjem. Predlog je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov Upravnega odbora.

 

 1. člen

Sejo Upravnega odbora vodi predsednik, ki skrbi tudi za red na seji. Govorniku, ki se ne drži dnevnega reda ali ne upošteva opozoril, sme predsedujoči odvzeti besedo. Zaradi motenja seje se lahko člana Upravnega odbora odstrani s seje s sklepom Upravnega odbora, vsakega drugega udeleženca pa po odločitvi predsednika.

V odsotnosti predsednika Upravnega odbora vodi sejo podpredsednik ali tajnik društva.

Sejo se lahko prekine, preden je izčrpan dnevni red. Sklep o tem sprejme Upravni odbor in določi rok za nadaljevanje seje, ki ne sme biti daljši od sedmih dni.

 

 1. člen

Pravico do glasovanja imajo člani Upravnega odbora. Glasovanje na sejah Upravnega odbora je javno. Pred vsakim glasovanjem predsednik ugotovi sklepčnost in s tem pogoje za glasovanje. Član Upravnega odbora ima pravico svojo odločitev obrazložiti.

Član Upravnega odbora lahko glasuje za predlog, proti njemu ali se glasovanja vzdrži. Sprejeti so predlogi, za katere je glasovala večina navzočih članov Upravnega odbora.

 

 1. člen

Zapis seje Upravnega odbora izvaja tajnik. Originalen izvod zapisa iz seje se hrani v arhivu društva najmanj šest mesecev. Zapis se ne glede na obliko uporablja izključno za potrebe Upravnega odbora in ga ni dovoljeno posredovati javnosti, razen na sejah Upravnega odbora, če ta odloči, da za to obstaja upravičen javni interes.

O seji Upravnega odbora tajnik, v njegovi odsotnosti pa oseba, ki jo določi Upravni odbor, izdela zapisnik s stališči, sklepi, izvajalci in roki za izvedbo aktivnosti. Zapisnik podpišeta predsedujoči in zapisnikar.

Upravni odbor zapisnik seje obravnava na naslednji redni seji. Zapisnik mora biti izdelan najkasneje v desetih dneh in poslan članom Upravnega odbora najkasneje z vabilom za naslednjo sejo.

 

 

5.KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe tega poslovnika, razlaga poslovnik med zasedanjem Upravnega odbora predsedujoči. Izven zasedanja Upravnega odbora poslovnik razlaga predsednik društva.

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika lahko predlagajo člani Upravnega odbora, sprejme pa jih Upravni odbor na redni seji.

 1. člen
         PREDSEDNIK

UPRAVNEGA ODBORA

      Vinko Kurent, mag.

Poslovnik je sprejel Upravni odbor na svoji redni seji dne 23.februarja 2011 in velja takoj.

 

 

Fram, 23.februarja 2011