Telefon:+386 (4)0 261 333

1.SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

 

S tem pravilnikom Upravni odbor Društva za razvoj GREMO NAPREJ  (v nadaljevanju: Upravni odbor)  na podlagi 26. člena Statuta Društva za razvoj GREMO NAPREJ  (v nadaljevanju: društvo) ureja organiziranost in vodenje finančno materialnega poslovanja kot jih določa Slovenski računovodski standard 33 (SRS 33).

 1. člen

Ta pravilnik ureja:

– gotovinsko poslovanje

– negotovinsko poslovanje

– pogoje pri opravljanju pridobitne dejavnosti

– organizacijo računovodstva

– nadzor nad poslovanjem

Vprašanja, ki jih ne ureja ta pravilnik, se rešujejo s sklepom upravnega odbora društva in sicer v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 33).

 

2.FINANČNO POSLOVANJE

3.člen

Društvo opravlja denarni promet preko blagajne društva in preko transakcijskega računa odprtega pri poslovni banki. Društvo ima lahko več transakcijskih računov pri različnih bankah.

 

2.1. Blagajna

 1. člen

Blagajno društva vodi blagajnik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.

 1. člen

Blagajniško poslovanje se vodi v kronološko urejeni blagajniški knjigi, ki jo sestavljajo naslednje knjigovodske listine:

– blagajniški dnevnik

– blagajniški prejemki

– blagajniški izdatki

 1. člen

Za vsako vplačilo v blagajno mora biti izdan in izpolnjen blagajniški prejemek v treh izvodih, od katerih se original vloži v blagajniško knjigo, eno kopijo prejme vplačnik, druga kopija ostane v arhivu.

Prejeta vplačila v blagajno je potrebno najkasneje naslednji dan opraviti na transakcijski račun. V primeru, da se iz prejetih prejemkov plačujejo izdatki, ki jih je dovoljeno plačevati z gotovino, pa je potrebno najmanj enkrat mesečno opraviti obračun pologov in dvigov gotovine.

 1. člen

Za vsako izplačilo iz blagajne mora biti izdan in izpolnjen blagajniški izdatek v treh izvodih, od katerih se original vloži v blagajniško knjigo, eno kopijo prejme prejemnik, druga kopija ostane v arhivu.

K posameznemu izdatku je potrebno priložiti ustrezno knjigovodsko listino na podlagi katere je izdatek nastal. Listine, ki so podlaga za izplačilo iz blagajne mora potrditi predsednik ali podpredsednik društva.

 1. člen

Društvo sme imeti v blagajni gotovino in to največ v višini blagajniškega maksimuma, ki ga s sklepom določi upravni odbor društva. Predlog sklepa o višini blagajniškega maksimuma pripravi blagajnik.

 1. člen

Društvo sme na podlagi Pravilnika o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu (Ur.l. RS, št. 141/2006) plačevati z gotovino:

– blago in storitve ter druge obveznosti, če posamično izplačilo ne presega 100 €

– osebne prejemke za opravljeno delo le tako, da se za te namene posebej dvignejo denarna sredstva iz transakcijskega računa

 

2.2. Transakcijski račun

 1. člen

Denarna sredstva na transakcijskih računih morajo biti dokumentirana z po časovnem zaporedju urejenimi izpiski o spremembi stanja na računih. Za promet na računih je treba k posameznemu izpisku priložiti verodostojno knjigovodsko listino o vsakem izdatku v breme računa.

 1. člen

Plačilne naloge za promet preko transakcijskih računov podpisujeta dva pooblaščena podpisnika. Podpisniki so predsednik, podpredsednik, blagajnik in računovodja.

 

 1. PRIHODKI DRUŠTVA

12.člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 • članarina,
 • sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev, vzgojnih in izobraževalnih projektov,
 • sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,
 • sredstva, pridobljena od državnih organov, lokalnih skupnosti ter javnih in zasebnih skladov,
 • darila, volila in prispevki posameznikov, organizacij, donatorjev in sponzorjev,
 • dohodki iz prireditvenih dejavnosti in
 • drugi prihodki iz pridobitne dejavnosti v skladu s 25. členom Zakona o društvih.

 

 1. člen

Višino članarine za tekoče leto na predlog Upravnega odbora določi Zbor članov.

 1. OPRAVLJANJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

15.člen

Pri opravljanju pridobitne dejavnosti je društvo dolžno upoštevati vse predpisane pogoje in standarde, ki veljajo za opravljanje takšne dejavnosti za gospodarske in druge pravne subjekte.

16. člen

Kadar je društvo davčni zavezanec po Zakonu o DDV ugotavlja delež vhodnega DDV, ki se ne sme odbijati, z količnikom prihodkov doseženih z nepridobitno dejavnostjo v vseh doseženih prihodkih.

17. člen

Skladno z določbami Zakona o davku od dohodka pravnih oseb društvo plačuje davek od dobička , ki ga doseže z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Obveznost ugotavlja društvo na osnovi davčne bilance.

 1. RAČUNOVODSTVO

18.člen

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dostavnega knjigovodstva, prirejenega za svoje potrebe in v skladu s slovenskim računovodskim standardom SRS 33 in ostalimi.

5.1.Poslovne knjige

19.člen

Računovodja društva vodi poslovne knjige na način, ki omogoča pregled poteka delovanja društva, ločen prikaz prihodkov ter odhodkov doseženih z pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, izkazovanje podatkov, potrebnih za sestavitev letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida.

20.člen

Poslovne knjige društva sestavljajo:

temeljne poslovne knjige

– dnevnik

– glavna knjiga

pomožne poslovne knjige

– register osnovnih sredstev

– blagajniški dnevnik

– druge pomožne knjige po potrebi

21.člen

Vknjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah in biti opravljene najkasneje v enem mesecu od dneva izdaje ali prejema listine.  Poslovne knjige se zaključujejo na dan 31. decembra vsakega leta, razen registra osnovnih sredstev, ki se ne zaključuje. Zaključitev poslovnih knjig podpišeta predsednik in računovodja društva.

22.člen

Poslovne knjige so na vpogled članom društva na sedežu društva.

5.2. Poročanje o finančno materialnem poslovanju društva

23.člen

Društvo sestavi na podlagi poslovnih knjig in letnega popisa stanja vseh sredstev in virov sredstev LETNO POROČILO, ki obsega:

– opis delovanja društva v preteklem koledarskem letu s poudarkom na pomembnih dogodkih

– bilanca stanja, ki prikazuje stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta

– izkaz poslovnega izida, ki prikazuje prihodke in odhodke, presežek prihodkov nad odhodki ali nepokrite odhodke v koledarskem letu

– davčni obračun z upoštevanjem Zakona o dohodkih pravnih oseb

Letno poročilo sestavi računovodja društva razen opisa delovanja društva, ki ga pripravi predsednik. Poročilo mora biti izdelano do konča februarja za preteklo leto.  Letno poročilo potrdijo člani društva na letnem zboru članov društva.

24.člen

SRS 33 določa nujne podatke, ki jih morata vsebovati bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Društvo lahko te vrste podatkov še dodatno razčleni v skladu s svojimi potrebami in z namenom preglednosti poslovanja društva.

25.člen

Finančno poročilo, ki ga obravnava in sprejme Zbor članov, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in finančnem poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi za društva in določbami Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju društva.

26.člen

Finančno poročilo društva pripravi blagajnik. Administrativno-tehnična in obračunska opravila opravlja blagajnik.

27.člen

Letno poročilo in ostale dokumente pregleda Upravni odbor. Vročeni mu morajo biti najmanj 10 dni pred skličem rednega letnega Zbora članov. Upravni odbor potrdi pravilnost finančnega poročila in o tem poroča Zboru članov.

28.člen

Društvo (blagajnik) vodi knjigo prejemkov in izdatkov ter blagajniški dnevnik, ki je lahko v elektronski obliki, preostale podatke za letno poročilo se zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. Zagotoviti mora še po časovnem zaporedju urejene izpiske o spremembah na transakcijskem računu, ki jim je potrebno priložiti knjigovodsko listino o vsakem pritoku ali odtoku denarnih sredstev.

29.člen

Glavno blagajno vodi blagajnik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Društvo sme imeti v glavni blagajni gotovino, iz katere odobrava plačila in sicer v višini največ do blagajniškega maksimuma, ki ga s sklepom določi Upravni odbor društva.

Predlog blagajniškega maksimuma pripravi blagajnik v skladu s finančnim načrtom društva. V primeru, da se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je bil blagajniški maksimum določen, se le ta lahko s sklepom Upravnega odbora med letom zviša ali zniža.

30.člen

Knjižbe v poslovnih knjigah morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah in biti opravljane najkasneje v enem mesecu od dneva, ko so bile izdane ali sprejete v knjigovodstvo. Še neknjižene knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodijo poslovne knjige.

Poslovne knjige vodi društvo na prostih listih, vezane ali pa prenešene v računalnik, tako da se lahko po potrebi tiskajo ali prikazujejo na zaslonih. Poslovne knjige zaključuje s stanjem na dan 31.12., če pa opravljanje dejavnosti društva preneha oziroma statusne spremembe pa z dnem te spremembe.

31.člen

Poslovne knjige morajo biti v času delovanja na sedežu društva oziroma v kraju delovanja, kjer je registrirano. Če društvo vodi poslovne knjige računovodski servis ali druga oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, so lahko pri računovodskem servisu oz. osebi, ki opravlja to dejavnost.

32.člen

Blagajniški dnevnik se hrani kot trajna listina. Ostale listine se hranijo 5 (pet) let

6. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

33.člen

Za nove primere, ki v Pravilniku niso opredeljeni, ter v primeru, da kakšna določba ni dovolj podrobna, se uporabita neposredno Slovenski računovodski standard 33.

34.člen

V primeru prenehanja delovanja društva se vse premoženje prenese na sorodno društvo navedeno v sklepu. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

35.člen

Spremembe ali dopolnitve pravilnika sprejema Upravni odbor društva, potrjuje jih Zbor članov.

36.člen

Ta pravilnik je začel veljati s sprejemom na seji Upravnega odbora društva dne 23.02.2011 in

s potrditvijo na Zboru članov dne ………

Fram, 23.02.2011                                                                                            Upravni odbor društva

GREMO NAPREJ

Predsednik:

Vinko Kurent, mag.