Telefon:+386 (4)0 261 333
Turizem – možnosti razvoja

NOVA ZGODBA O FRAMU – Učinki na turizem v občini, regiji

Uvod

Občina Rače-Fram zajema dva povsem različna področja, na vzhodnem delu leži na ravnici Dravskega polja in na zahodnem delu, kjer se vzpenja med zelenimi gozdovi na Pohorje. Po območju celotne občine so  med čudovitimi naravnimi predeli vidna tudi številna kulturna izročila so vidna izročila naših prednikov, ki pa so v večini primerov le neizkoriščen potencial za turizem. Občina na področju turizma nima sprejeto Strategijo razvoja turizma z načrtom uresničevanja ampak se vse dogaja po »ad hoc« principu.

V zadnjem času so aktivnosti občine osredotočene na pripravo Investicijske dokumentacije za projekt »VT17 – promocijsko–degustacijski prostor v gradu Rače«. Projekt je pripravljen za prijavo na javni razpis za nepovratna sredstva LAS  Dobro za nas, in če bo vloga uspešna se obeta vsem akterjem s področja turizma velika priložnost.

V tem času so v občini poleg zgoraj navedenega idejnega projekta nastali še drugi, ki so jih po metodologiji CLLD za LAS Dobro za nas v svoji okolici kot še neodkrite potenciale »poiskali« in kot idejne programe razvoja pripravili lokalni akterji iz Frama. Društvo za razvoj Gremo naprej je posamezne idejne programe povezalo v skupen razvojni projekt »Nova zgodba o Framu«, ki daje posameznim idejnim projektom potrebne interaktivne učinke in obravnavanem območju razvojni zagon.

Ob planiranju novih projektov na področju turizma, kot je n.pr. «VT17…« je vsekakor potrebno vedeti kdaj bo objekt gotov za uporabnike, kakšni  efekti iz tega  projekta bodo vplivali na pravočasno planiranje razvoja dejavnosti, ki se razvijajo povezane ena z drugo.  Na primer: Promocija objektov na vinski cesti bo povezala vinotoče in kmetije z gostinsko dejavnostjo ter ponudila gostu dobro vino in hrano, ni pa jasno kje bodo obiskovalci prenočevali ? Ali kdo planira v tem ali naslednjih letih povečanje prenočitvenih kapacitet ? Ali kdo planira na območju VT17 kakršnokoli dejavnost ali objekt, ki bi tudi lahko vplival na razvoj območja ? Prav zaradi tega, da se znebimo neznank in nenadnih učinkov je naše društvo predlagalo občini, da bo potrebno v občini izdelati strategijo razvoja turizma, kjer bodo navedeni in upoštevani cilji, ki jih želi občina uresničiti v naslednjem obdobju, kjer bodo zainteresirani posamezniki in podjetja pravočasno naznanili svoje načrte, (n.pr. kot so v Novi zgodbi o Framu) in kjer tudi občina navede zahteve, ki jih mora v javnem interesu izvesti, da lahko vsi zainteresirani dosežemo skupno postavljene cilje na področju turizma.

Po podatkih Zavoda za turizem v Mariboru imamo per leto 2016 v občini Rače-Fram 1 objekt z prenočišči, ki ima 6 sob z 12 posteljami in 4 sobe z 16 ležišči. Po podatkih tega istega Zavoda smo imeli leta 2016 400 gostov, ki so ustvarili 800 prenočitev.

turizem2018

Vsekakor bo realizacija »VT17…« prinesla določene rezultate (skrben gospodar bi jih moral načrtovati) udeležencem projekta in konkretnim uporabnikom storitve v promocijskem centru. Primerno pričakovanim rezultatom (število obiskovalcev posameznih vinotočev, kmetij, ..) bi se moralo planirati tudi urejanje prenočišč in ob tem planirati tudi rezultate investicij iz drugih vsebin (n.pr. Nova zgodba o Framu), kar vse skupaj bi morali na občini zaokrožiti v dokumentu Strategija razvoja turizma v občini Rače-Fram.

Ko omenjamo druge vsebine mislimo na konkretne idejne programe, ki so jih razvili in predali LAS Dobro za nas lokalni akterji (društva, podjetja in posamezniki) povezani v idejo skupnega razvoja, imenovano Nova zgodba o Framu. Občina bi morala v razpravo ob izdelavi Strategije razvoja turizma te idejne programe vključiti, in tiste programe, ki razpravo »preživijo« vključiti v občinsko Strategijo razvoja turizma.

Eden takšnih idejnih programov je projekt »Živi šah«, ki ga želimo oživeti, če ne drugače pa v okviru Dneva Čakovca saj imamo podlago v zgodovinski povezanosti iz 17.stoletja med plemiči Zrinski iz Čakovca ter grofom Tattenbachom iz Rač v “zaroti Zrinski”. O tem bomo več pisali na drugem mestu, kar pa želimo poudariti v tem delu pa je dejstvo, da se oba projekta ujemata v potrebi po ureditvi »promocijske sobe v gradu« z  dopolnitvijo, da se ponudijo gostom tudi izvodi romana Josipa Jurčiča “Ivan ErazemTattenbach” v hrvaščini, nemščini, angleščini in mađarščini, razstava dokumentov, slik, filmov in predmetov, oblek in orožja v zvezi z grofom Tattenbachom ter informacije o Živem šahu v Čakovcu z razstavljenimi kostumi 16 – članske šahovske ekipe Ivana Erazma Tattenbacha.

Naslednji uresničljiv program je “Zlati studenec”, izvir pitne vode v Framu, ki je pred cca 2000 leti zagotavljal dotok potrebnih količin  pitne vode po podzemnem akvaduktu v 25 km oddaljeni Poetovio z 40.000 prebivalci. Okolje izvira je zapuščeno in neurejeno. Idejni projekt predvideva, da občina uredi okolje objekta, Društvo za razvoj pa zagotovi z Društvom Rimljanov iz Ptuja, da se bo vsakoletno ob Rimskih igrah v Ptuju v Framu, ob izviru izvedla turistična prireditev, “daritev” kjer bi se delegacija Rimljanov iz Ptuja zahvalila bogovom za pitno vodo, varuhom Zlatega studenca pa za celoletno varovanje in upravljanje izvira.

Večina projektov ima vgrajen tudi kontrolni mehanizem, kazalnik – število obiskovalcev v objektih pred uvedbo predlogov iz projekta in po uvedbi projektov v  delovanje. Takšen kazalnik je dobrodošel pri planiranju vrst in obsega storitev, ki jih bo potrebno razvijati v zadevnem območju. Cilj projekta Živi šah Čakovec je v prvem letu prodaje dveh novih turističnih tur:

  • prva tura (Slo-Hrv): ogled izvedbe Živega šaha v Čakovcu z obiskom gradu Zrinskih z posebno sobo o Živem šahu ter odnosi med Ivanom Erazmom Tattenbachom in familijo Zrinski. ta tura se izvaja 1 x letno, sicer pa se bo tekom leta izvajala v izvedbi: “Čakovec iz časov Zrinskih in vse iz povezave z Ivana Erazma Tattenbacha iz Rač”.
  • druga tura: “Zarota Zrinski-Frankopan v Račah”, kjer se začne pot v dvorcu Zrinskih, v posebni sobi za Živi šah in nadaljuje na nekaj lokacijah na poti v Rače, ki so bile mesto srečanj Ivana Erazma Tattenbacha z Zrinskimi in še posebej z Ano Katarino Zrinski. V gradu Rače si turisti ogledajo zbirko materialov in predmetov Ivana Erazma Tattenbacha in iz zarote Zrinski ter odkrijejo zasedaj precej neznano vlogo Ivana Erazma Tattenbacha v zaroti Zrinski. Lahko pa tudi sodelujejo v interaktivni igri “članov zarote Zrinski” z turisti pri njihovem iskanju “pisma o zaroti”. Po ogledu imajo turisti na razpolago lokalno turistično ponudbo.

Z realizacijo projekta Živi šah v Čakovcu in ureditvijo “Zlatega studenca” in umestitvijo “daritve” v program Rimskih iger pa lahko dosežemo v občini Rače-Fram že 1.000 gostov z 2.000 nočitvami. Z postopno realizacijo posameznih projektov Nove zgodbe o Framu – predvsem projekta “Muzej Oljarstva in Frama” ter ustrezno propagando turistične ponudbe bi bilo moč doseči v naslednjih 5 letih povečanje števila gostov v občini na 3.000  z  6.000 nočitvami. Seveda je potrebno skladno novi strategiji turizma razviti sistem pospeševanja izgradnje in ureditve prenočišč v občini (podobno kot sedaj zaposlovanje) in podporo ostalim idejnim načrtom Nove zgodbe o Framu.

S prihodki iz povečanih obiskov bi znatno povečali razpoložljiva sredstva za vzdrževanje gradu, problem manjših investicij na obeh, že obnovljenih gradovih kot je n.pr. z ureditvijo posebne sobe z razstavo slik, predmetov in filmov o vlogi in pomenu Ivana Erazma Tattenbacha in gradu Rače v »zaroti Zrinski« in  v dvorcu Zrinski, kjer se bi tudi uredila stalna razstavna soba v gradu Zrinski z kostumi, kulisami, opremo in slikovni ter filmski material iz končane prireditve Živi šah.