Telefon:+386 (4)0 261 333
Živi šah v gradovih Zrinskih (v gradu Zrinski v Čakovcu)

PROJEKTNA IDEJA “ŽIVI ŠAH V ČAKOVCU”

Projektna ideja »Živi šah v Čakovcu« je razvita v skladu z uporabo nepovratnih sredstev programa Interreg SLO-HRV in Investicijsko prioriteto 2 in njenim specifičnim ciljem »aktivne uporabe materialne in nematerialne dediščine skozi trajno naravnani turizem« .

To bo redka, organizirana prekomejna tematska turistična tura, ki temelji na zgodovinski povezanosti bivših lastnikov gradov Zrinski in Tattenbachna na obeh straneh meje sosednjih držav in še posebej izpostavlja dosedaj premalo pojasnjeno in znano, včasih tudi skrivnostno vlogo Ivana Erazma Tattenbacha v evropsko izjemno pomembni »zaroti Zrinski«, kjer bo turist ob spoznavanju življenja radoživega grofa, okoli katerega se plete mnogo skrivnostnih in ljubezenskih dogodivščin spoznal tudi možne vzroke za izdajo, ki se je zaključila z obglavljanjem bana Zrinskega, vojvode Frankopana in grofa Tattenbacha ter z razlastitvijo vsega premoženja in odvzemom plemiških naslovov pomenila tragičen konec hrvaških plemiških rodbin Zrinski in Frankopan. Tudi Ivan Erazem Tattenbach je bil obglavljen in razlaščen vsega premoženja.

Prireditev Živi šah v Čakovcu bi pomenila zavedanje in udejanjanje zgodovinske povezanosti sedanjih prebivalcev in institucij obeh prekomejnih regij v skupnem turističnem produktu, s katerim v sedanjem času povečujemo povezanost regij in jih z skupnim produktom ekonomsko krepimo.

Živi šah v Čakovcu bi lahko bil tudi glavni, vsakoletni promocijski dogodek za občino Rače-Fram (sodeluje z svojo ekipo na šahovskem turnirju) in predvsem vabilo udeležencem “Dan Čakovca” za obisk gradu Rače, kjer bi se Hrvatski turisti lahko seznanili z njim neznano zgodbo o Tattenbachu pa čeprav je bil eden glavnih zarotnikov in financerjev upora proti Habsburžanom. Zatorej bomo poskušali v obstoječi projekt Međimurksega muzeja »Putevi Zrinskih«  implementirati k obstoječim 18 lokacijam dvorcev in samostanov v Međimurjeu še 19.lokacijo, grad Rače. Če to ne bo izvedljivo bomo načrtovali našo lastno turo.

Podobno kot pri Hrvatih je zgodba o Tattenbachu in gradu Rače neznana domačinom in Slovencem. Z malimi napori bi uspeli zainteresirati Slovenske turistične agencije z zgodbo o Tattenbachu saj vsi hlepimo po »odkrivanju« skrivnostnega, neznanega še posebej, če je začinjeno z ljubezenskimi dogodivščinami in slastjo po oblasti mladega plemiča, lokalnega glavnega junaka in še več, njegova gospodovalnost povzroči med nekdanjima prijateljema razmere, ki so enemu od njih vzrok za izdajo zarotnikov »zarote Zrinski« (po romanu Jurčiča). Znano je, da na podlagi izdaje Habsburžani zaprejo vse zarotnike, jih razlastijo premoženja in jim odvzamejo plemiške naslove ter jih javno obglavijo, oba Hrvata, vodje zarote na Dunaju in Tattenbacha v Gradcu.  Vse to je opisal Josip Jurčič, 1873, v izvirnem historičnem romanu iz 17. veka slovenske zgodovine» Ivan Erazem Tattenbach«, 155 strani A5, žepna knjiga.

Novi, stalni prihodki iz vsakoletne pomoči ŠD Fram organizatorjem na gradovih Zrinski pri priredbi Živi šah pomenijo za ŠD Fram zagotovitev tekočih in razvojnih sredstev in po 85.letih delovanja ŠD Fram bo moč pogumneje in profesionalno načrtovati delovanje društva.

Najprej bi bilo potrebno dopolniti strukturo partnerjev na obeh straneh glede na vlogo v projektu. Poleg že potrjenih partnerjev (MRA – ČAKRA, raziskovalne agencije imamo ŠD Fram in potrebna je še zagotoviti partnerstvo ŠD Čakovec. TZ Čakovec že ima partnerstvo v Društvu za razvoj Gremo naprej potrebno pa bi bilo zagotoviti še partnerstvo obeh občin. Nato bi bilo potrebno posamezne ideje iz projekta identificirati s strani vsakega partnerja v projektu in jih eventualno še dodelati. Nato je material v rokah nosilnega partnerja, ki izdela Prijavo za Interreg SLO-HRV program.

 

OPIS  PROJEKTNE IDEJE “Tattenbach – Zrinski”

Ideja projekta »Tattenbach – Zrinski« temelji na razvoju in promociji čezmejnih turističnih proizvodov in destinacij na podlagi kulturne in naravne dediščine, ki izhaja iz zgodovinskih povezav in dogajanjih konec 16.stoletja med grofom iz Rač, Ivanom Erazmom Tattenbachom in banom Petrom Zrinskim iz Hrvaške, znanih kot »zarota Zrinski-Frankopan« (1657-1705). Habsburgi (Avstrija) so se od 1618. do 1648. leta vojskovali po Evropi in proti Turkom pri čemer so uspešno sodelovali hrvatski plemiči z vojaki na čelu s plemiči Zrinski. Po porazu Turkov pri Sv.Gothardu leta 1664 so Habsburžani (sicer zmagovalci) sklenili v Vašvaru mir z Osmanskim cesarstvom po katerem so Turki, da ne bi napadli Dunaj, lahko ostali na dotedaj osvojenih območjih. Habsburgi so na teh območjih celo vzpostavili nemške guvernerje, ki so na vseh območjih zasedenih z Turki nadzirali dogovore iz sporazuma.

Tak sramoten mir je bil sklenjen brez sodelovanja Hrvatov,  ki pa so vztrajali pri popolnem umiku Turkov iz Hrvatske in zmanjšanju centralizma Habsburžanov. Brata Zrinski in Fran Frankopan sta se zato povezala s podobno nezadovoljnimi ogrskimi velikaši v „zaroto Zrinski-Frankopan”. Upor se je sčasoma prevesil v upor za odcepitev in osamosvojitev Hrvaške in Ogrske in vodje so potrebovali za uspešnost vojska vse več sredstev, opreme, orožja in ljudi. Zato so iskali iskali podporo Francozov, Poljakov, Benetk in celo od Turčije. Več sreče so imeli na Spodnjem Štajerskem saj je k zaroti pristopil mlad, izobražen in bogat štajerski grof Ivan Erazem Tattenbach. Ob tedaj evropsko pomembni plemiški familiji Zrinski, slavnih borcev proti Turkom in vodij Hrvaške (bani), diplomatov, pesnikov in kulturnih meceni, je vloga Ivana Erazma Tattenbacha Evropi, Hrvaški in Sloveniji manj znana, ker pa je osrednja osebnost našega projekta ga bomo malo bolje spoznali.

Leta 1655 je po dedovanju po materi in po odkupu dediščine od brata postal lastnik gospostev, gradov in posesti vzdolž hrvaške meje (Podčetrtek, Podsreda, Bresternica, Kunšperk, Bizeljsko, Olimje, Korpule/Šmarje pri Jelšah, Nezbiše) in v notranjosti Sp. Štajerske (Štatenberg, Konjice, Trebnik, Zg.Zreče, Freundenberg Sp. Zreče, Kebel/Šmarje pri Jelšah, Sonnenberg in Vidršek nad Lembergom, Rače, Frajštajn Sp. Polskava, Škofja Vas). Mladi grof je bil izobražen, leta 1650 je na Univerzi v Grazu dosegel filozofski bakalavreat. Govoril in pisal je slovensko ter negodoval Habsburžanom, da naj slovenščini dajo večji pomen in veljavo na spodnjem štajerskem. Leta 1658 se je poročil z Ano Terezijo Fogacz. Postal je avstrijski vladni svetovalec. Položaj svetnika v notranjeavstrijski vladi mu je dal politično moč ni pa imel plemiške omike in ne vladarskega položaja. Slovenci po grofih Celjskih nismo imeli plemiške rodbine.

Po poroki se je Tattenbach spoprijateljil s sosednjimi, hrvaškimi plemiči Zrinski in Frankopani. Familija Zrinski je bila slavna, stara familija, ki je bila v cesarstvu Habsburgov vedno v ospredju saj je vodila Hrvaško in prednjačila v boju proti Turkom.  Med prijateljevanjem s hrvaškimi plemiči Zrinjskimi in Frankopani se je seznanil in zaljubil v Ano Katarino Zrinjsko (ženo Petra Zrinksega in sestro Frana Frankopana). Ana Katarina je prevzela v svoje roke »vzgojo« mladega, lepega in premožnega grofa Tattenbacha, v evropsko omikanega plemiča, ki pa mu je Peter Zrinjski obljubil, če bi upor uspel tudi slovenski vladarski naslov štajerskega vojvode ali lastništvo celjske grofije. Ivan Erazem je v začetku imel več pomislekov, na koncu pa je leta 1667, na lovu na hrvaškem gradu Lupšina podpisal prisego o sodelovanju. Priprave na zaroto so trajale skoraj tri leta, medtem pa so na podlagi poročil Tattenbachovega nezvestega sluge Baltazarja Riebla na Dunaju že vedeli za uporne plemiče. V romanu Josip Jurčič navede, da je Riblijeva izdaja poleg uradniške obveze tudi plod maščevanje, ker mu je Tattenbach onečastil Marijanico, njegovo zaročenko.

Ko je Tattenbach prišel 21. marca 1670 v Graz službeno v regiment so ga na njegovo presenečenje aretirali. Zrinjski in Frankopan sta spoznala, da bo upor propadel, zato sta se sama javila na Dunaju, kjer so ju zaprli. Leopold I. je vse  tri vodje upora proglasil za izdajalce, jim odvzel plemiške naslove in celotno premoženje nakar so jih 30. aprila 1671 obglavili, oba Hrvata na Dunaju, Tattenbacha pa v 1.decembra 1971 v Grazu.

IZDELAVA ŽEPNIH IZDAJ ROMANA JOSIPA JURČIČA IVAN ERAZEM TATENBACH

Na razpolago bodo tudi žepne izdaje romana Josipa Jurčiča v 5 jezikih (SLO, HR, H, ANG, NEM). Tragična usoda Hrvatov in zanimiva zgodba mladega in lepega ter premožnega grofa Tattenbacha, na katerega gradovih so se dogajali plesi, koncerti, razstave pa tudi »razvratne« zabave, je postala jedro kar nekaj romanov nemških, avstrijskih in tudi slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča. 30.april je hrvaški državni praznik »Dan pogibije Zrinskega in Frankopana«. Tedaj je največ obiskov na gradovih Zrinskih, kjer so slovesnosti in tedaj bi imeli Hrvati priložnost, da v posebni sobi gradu Zrinski spoznajo Tattenbacha ter vzpodbudijo zanimanje za obisk gradu Rače in Podravja saj premalo poznajo njegovo vlogo in pomen.

ZNANSTVENI SIMPOZIJ

Sodelovanje Tattenbacha v tej zaroti je iz njega ustvarilo izjemno in v literaturi ter zgodovinopisju opaženo osebo iz spodnještajerskega plemstva, ki pa mu večina očitajo »lahkomiselnost« ob pristopu. Z organizacijo znanstvenega simpozija bi radi pridobili nove, strokovne, objektivne podatke o Ivana Erazma Tattenbacha in sprožili  aktivnosti v smeri, da bi z kredibilnimi zgodovinarji prevetrili Tattenbachovo »sliko« kot je opisana v romanu Josipa Jurčiča. Znane zgodovinarje v Grazu in na Hrvaškem ter pri nas bi zaprosili za sodelovanje ter pripravo referatov, od katerih pričakujemo objektivno vrednotenje njegove vloge in njegovih odločitev. Referentom na simpoziju postavljamo tezo, da takega ogromnega premoženja, ki ga ni le podedoval ampak ga je tudi sam ustvarjal in ne nazadnje lastnega življenja ne moreš  »lahkomiselno« zapraviti ampak so bili razlogi premišljeni in »izpogajani« strmeč k njegovim osebnim in skupnim (z Zrinjskim) ciljem. Radi bi ugotovili ali se iz zbranih argumentov le ne ponujajo druge ocene o vlogi in pomenu Tattenbacha. Glavni rezultat Simpozija bo Zbornik. Prav tako bodo ustrezno ugotovitvam simpozija poslane informacije ustreznim ustanovam.

TURISTIČNE VSEBINE NA GRADOVIH – NUJNOST ZA USTVARJANJE LASTNIH PRIHODKOV

Nekdanji gradovi  Tattenbacha in Zrinskih so sedaj v lasti države/občin in večina obnovljeni z EU sredstvi. Večina gradov  nimajo dovolj vsebin, ki bi polnile prostore gradov z obiskovalci. Vsebine bi se morale dogajati tedensko, mesečno,  enkrat letno, nekatere pa celo vsakodnevno. Na Hrvaškem na območju Međimurja in drugje že obstajajo turistične vsebine na gradovih Zrinskih, n.pr. Putevi Zrinskih, s katerimi še ne morejo biti povsem zadovoljni saj bi jih po našem predlogu lahko dopolnili z ogledom gradu Rače in drugih gradov Tattenbacha, mladega, bogatega baročnega plemiča. Razvratno se je zabaval po svojih gradovih, največ v gradu Rače, kjer so po smrti grofa našli in zaplenili »pustno knjižico« (Faschingsbüchlein), v kateri je polno pikantnih zgodb in dogodkov.  Slovenci pa bi prišli v Čakovec spoznati grad Zrinski, Ano Katarino Zrinski ter si ogledati Živi šah.  Naše aktivnosti smo pričeli v mestu Čakovec, sedežem bana Zrinskega v gradu Zrinski v času priprav na zaroto Zrinski ter mestu Čakovec ponudili, seveda na podlagi in v kontekstu povezav familij Tattenbach – Zrinski/Frankopan in turbulentnih dogajanj novo zabavo, enkratno vsebino: povabilo Petra Zrinksega Tattenbachu na partijo Živega šaha med šahovskim vojskama Tattenbacha in Zrinskega. Po razgovoru in na podlagi pregleda DVD z posnetkom Živega šaha iz leta 1980 v Framu je bila ta ideja s strani TZ Čakovec sprejeta in potrjena v protokolnem zapisniku.

ŽIVI ŠAH – SCENARIJ

Z šahovskim dvobojem dveh šahovskih ekip, torej dveh vojska šahovskih figur, igralcev v srednjeveških oblačilih, belih vojakov grofa Tattenbacha in črnih vojakov bana Zrinskega bi nadgradili  tradicionalno prireditev Dan mesta Čakovec. Zjutraj bi ban Zrinski na vhodu v Čakovec pričakal z svojim spremstvom grofa Tattenbacha nakar bi se skupaj zvrstili v parado in predvodeni z pihalno godbo, paradirali skozi mesto do dvorca Zrinski, do velike šahovske table in do montažnih tribun, kjer bi se odigrali dve šahovski partiji. Vojskovodje šahovskih ekip bi bila dva velemojstra, na strani Hrvatov je lahko Kasparov, saj je postal državljan Hrvaške z šahovsko akademijo v Zagrebu. Kralj in kraljica pri obeh šahovskih ekipah sta lahko znani VIP oz.medijske osebnosti. Da šahiranje ni  preveč dolgočasno/suhoparno za gledalce ga igralci (vsako potezo) popestrijo z šaljivimi potezami, kar preko zvočnikov komentira komentator. Prireditev spremljajo kamp za učenje šaha ŠD Čakovec in ŠD Fram, štanti z prodajo šahovskih kompletov, spominkov, hrana in pijača. ŠD Fram je že 8 x izvedlo prireditev Živi šah. Prva je imela 800 gledalcev,  zadnja pa več kot  3.000 gledalcev. ŠD Fram je v pomoč TZ Čakovec pri organizaciji prireditev.

UREDITEV POSEBNIH SOB V GRADU RAČE IN GRADU ZRINSKI Z ZBIRKO TATTENBACH

Za vsakodnevne obiske pa bi v posebni sobi gradu Zrinski in gradu Rače prikazali zgodovinske eksponate ter dogajanja iz tega obdobja (slik, dokumentov, predmetov, oblek, orožja, filmov in knjig) v zvezi z grofom Tattenbachom, plemiči Zrinskimi in zaroto »Zrinski-Frankopan« ter vse v zvezi z Živim šahom (V Račah tudi vse iz dosedanjih 8 prireditev v Framu) kot aktualnosti iz vsakoletne prireditve iz Čakovca (kostumi, scenografija, filmi…) kot najava naslednjega Živega šaha v Čakovcu. Obiskovalcem bo na razpolago tudi roman Josipa Jurčiča v slovenskem in jezikih sosednjih držav kot tudi informacije o Zrinskih, mestu Čakovec, Zbornik simpozija, itd,..

MEDNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR V GRADOVIH RAČE I N ZRINSKI

V čast 85.obletnice ŠD Fram bi organizirali šahovski turnir klubov obeh obmejnih regij z šahovskima velemojstroma.

ZAKLJUČEK

Konec 16.stoletja je bil grad Rače in gradovi Tattenbacha, mesta zgodovinskih povezav in dogajanj grofa Tattenbacha in familij Zrinski ter Frankopan. Ta podlaga nam je bila, ker nimamo sredstev in ne moremo biti vodilni partner, osnova za iskanje zaintersiranih partnerjev in vodilnega partnerja predvsem v hrvaških običnah, kjer so gradovi Zrinskega. Sedaj, ko občina Rače-Fram ne more biti vodilni partner (ampak le partner) smo iskanje razširili še na občine vzdolž hrvaške meje, kjer so bili Tattenbachovi gradovi (Podsreda, Podčetrtek, Olimje, Bizeljsko, Bresternica, itd..). Ti gradovi se večinoma financirajo iz proračunov.

Predlog, ki ga idejno predstavljamo pa omogoča gradu  (občini), da se velik del potrebnih sredstev za pokrivanje stroškov gradu realizira z vsebinami:
 – uvedbo prireditve Živi šah kot vsakoletno vsebino v gradu Zrinski (kasneje lahko tudi na vsakem od ostalih gradov – n.pr. spomladansko/poletna liga Živega šaha z dvoboji šahovskih vojska grofov teh gradov, tudi Jadran) in
– vsakodnevne vsebine z ureditvijo posebnih sob z dokumenti, oblekami, orožjem, filmi in knjigami o glavnemu akterju projekta Ivanu Erazmu Tattenbacha in njegovim prijateljevanjem z Zrinskimi.

Idejno zasnovo pripravil: Vinko Kurent, mag.